Vedtekter

§ 1. FORBUNDETS NAVN

Forbundets navn er Norske Vinklubbers Forbund (forkortet NVkF) og er en ikke-kommersiell og partipolitisk nøytral organisasjon for norske vinklubber.

§ 2. FORBUNDETS FORMÅL

Forbundets formål er å fremme en god vinkultur i Norge gjennom informasjon og fellesaktiviteter for medlemmene, og ivareta medlemmenes interesser.

§ 3. MEDLEMSSKAP

 1. Medlemskap kan søkes av vinklubber og enkeltpersoner.
  b. Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til NVkFs styre.
        c.  Opptak som medlem avgjøres av NVkFs styre.
        d.  Utmelding skal skje skriftlig til NVkFs styre.
        e. Medlemskap forutsetter betalt kontingent ved forfall.

§ 4. Styrets oppgaver

 • Holde medlemmene orientert om egne vinmesser, vinkurs og andre arrangementer.
 • Holde medlemmene orientert om nyheter fra Vinmonopolet.
 • Være medlemmene behjelpelig med å skaffe foredragsholdere og kursledere
 • Representere medlemmene overfor aktuelle myndigheter og levere høringsuttalelser der dette er naturlig.
 • Holde kontakt med det norske vinmarkedet
 • Legge til rette for fellesaktiviteter for medlemmene.
 • Formidle informasjon om vin og relaterte temaer til medlemmene.

Utover dette kan styret initiere og gjennomføre aktiviteter det finner nødvendig.

§ 5. KONTINGENTEN

 1. Kontingenten fastsettes på ordinært årsmøte og er gjeldende fra neste år, og betales for ett (1) kalenderår om gangen.
 2. Er ikke kontingenten innbetalt innen oppsatt frist og ei heller etter én purring, mister medlemmet medlemsfordelene frem til utestående beløp er innbetalt. Ved uteblivende betaling skal medlemmet strykes som medlem senest ett (1) år etter forfalt kontingent.
 3. Utmeldes eller strykes et medlem, skal det ikke opptas igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Ved utmelding tilbakebetales ikke innbetalt kontingent eller deler av denne. Utmelding iverksettes straks medlemmet gir beskjed om dette.

§ 6. ÅRSMØTET

 • Årsmøtet er NVkFs høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av april måned og innkalles skriftlig med dagsorden og med minst seks (6) ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende innen fire (4) uker før årsmøtet. Kun medlemmer har adgang til årsmøtet. Unntak kan gjøres ved enstemmig styrebeslutning. Det ordinære årsmøtet skal behandle:
 • Styrets årsberetning
 • Revidert regnskap
 • Budsjett og fastsettelser av kontingenter og godtgjørelser
 • NVkFs generelle arbeid og retningslinjer
 • Årsprogram
 • Innkomne saker
 • Valg
 • Valg foretas på ordinært årsmøte.

Styret skal bestå av åtte (8) medlemmer.
Følgende styrefunksjoner velges:

 • President
 • Syv (7) styremedlemmer.

Videre velges en (1) revisor og en valgkomite bestående av tre (3) medlemmer. President og fire (4) styremedlemmer velges det ene året. Tre (3) styremedlemmer velges det andre året.

Valgkomite og revisor velges hvert år.
Generalsekretær kan utpekes av styret ved behov for en tidsramme som styret bestemmer. Denne har rett til å delta i styremøter, men har ikke stemmerett.

Valgene skal være skriftlige når dette forlanges eller når det er mer enn ett forslag for hvert verv. Det kreves alminnelig stemmeflertall blant de frammøtte representanter for alle verv nevnt i denne paragraf 6.b.

 1. Alle vervene nevnt i paragraf 6b settes i funksjon straks etter valget og funksjonstiden er to (2) år for alle unntatt valgkomiteen, som er ett (1) år.
 2. Styret skal lede NVkFs arbeid i årsmøteperioden, fastlegge program og budsjett. Presidenten er styrets leder. Styret fordeler selv arbeidsoppgavene seg imellom. Ved behov kan en sekretær ansettes og godtgjøres etter arbeidsmengde.
 3. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 7. STEMMERETT

 1. Det er kun representanter for medlemsklubbene som har stemmerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte, og i alle viktige forbundssaker. Representanter for medlemsklubbene velges av medlemsklubbene etter følgende skala:
 • Medlemsklubber med inntil 50 medlemmer: én (1) representant
 • Medlemsklubber med 51-100 medlemmer: to (2) representanter
 • Medlemsklubber med mer enn 100 medlemmer: tre (3) representanter.

På ordinært årsmøte må i tillegg forfalt kontingent være betalt.

 1. Medlemsklubbene kan avgi stemmer på ordinære og ekstraordinære årsmøter ved å gi fullmakt.

§ 8. STYREMØTER

Styremøter skal holdes når presidenten eller flertallet av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minimum fire (4) av dets medlemmer er til stede.

§ 9. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles skriftlig med dagsorden med minst tre (3) ukers varsel når styret forlanger det, eller når minst en fjerdedel (1/4) av de stemmeberettigede medlemsklubbene forlanger det skriftlig til styret med begrunnelse. Det er ikke anledning til å ta opp andre saker enn de som er oppført i dagsordenen. Kun medlemmer har adgang til ekstraordinært årsmøte. Unntak kan gjøres ved enstemmig styrebeslutning.

§ 10. PROTOKOLL

Det skal føres referat fra styremøter, samt protokoll fra ordinære og ekstraordinære årsmøter. Protokoll skal være tilgjengelig for medlemmer ved forespørsel.

§ 11. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst to tredjedels (2/3) stemmeflertall blant de frammøtte stemmeberettigede representantene for medlemsklubbene.

§ 12. EKSKLUSJON

Medlemmer som på noen måte har skadet NVkF eller dens medlemmer, kan ekskluderes for kortere eller lengre tid ved enstemmig styrebeslutning.

§ 13. OPPLØSNING

 1. Oppløsning av NVkF kan kun skje etter vedtak på to (2) årsmøter med minst én (1) måneds mellomrom og krever på begge årsmøter minst to tredjedels (2/3) stemmeflertall blant de frammøtte stemmeberettigede representanters skriftlige stemmer.
 2. Årsmøtene avgjør hvordan NVkFs midler skal anvendes ved minst to tredjedels (2/3) stemmeflertall blant de frammøtte stemmeberettigede representantenes skriftlige stemmer.

Vedtatt på årsmøtet 24. mars 1990.

Revidert på årsmøtet 21. mars 1998 (pgf. 5a, 6a, 6b og 9).

Revidert på årsmøtet 8. februar 2003 (pgf. 3e, 5, 6b, 8 (strøket). De etterfølgende pgf. endret nummerering

Reviderte vedtekter (over) vedtatt på årsmøte 16. mars 2021.