VEDTEKTER

§ 1. FORBUNDETS NAVN er Norske Vinklubbers Forbund (forkortet NVkF) og er en ikke-kommersiell og partipolitisk nøytral organisasjon for norske  vinklubber.
 
§ 2. FORBUNDETS FORMÅL er å fremme en god vinkultur i Norge gjennom informasjon og fellesaktiviteter blant medlemsklubbene.
 
§ 3.a.  MEDLEMSSKAP kan søkes av vinklubber som har til formål å fremme vinkunnskap hos medlemmene gjennom regelmessige faglige  sammenkomster.
      b.  SØKNAD om medlemsskap skal skje skriftlig til NVkFs styre.
      c.  OPPTAKELSE som medlemsklubb avgjøres av NVkFs styre.
      d.  UTMELDING skal skje skriftlig til NVkFs styre.
      e.  STRYKING. Medlemsklubber som skylder kontingent for mer enn ett (1) år skal strykes som medlemsklubb.
 
§ 4. ARBEIDSPROGRAM.
NVkFs styre skal:
  Registrere vinklubbene i Norge
–  Innsamle data, årsprogram, aktiviteter og øvrig informasjon av felles interesse
–  Holde medlemsklubbene løpende orientert om vinmesser, vinkurs og andre arrangementer av interesse nasjonalt og internasjonalt
–  Gi informasjon om besøk til Norge av vinprodusenter, forhandlere, etc.
–  Holde medlemsklubbene løpende orientert om nyheter fra Vinmonopolet, samt videreformidle interessante vinnyheter  fra andre instanser
–  Være medlemsklubbene behjelpelig med å skaffe foredragsholdere og kursledere
–  Være medlemsklubbene behjelpelig med å legge opp reiser til vindistrikter, skaffe introduksjoner etc.
–  Være medlemsklubbene behjelpelig med å organisere felles vinkjellere i de tilfeller der medlemmene selv er for små til slik organisering
–  Holde løpende kontakt med Vinmonopolet
–  Representere medlemsklubbene vis à vis Vinmonopolet, og sørge for at medlemsklubbenes synspunkter frembringes til rette instans
–  Holde løpende kontakt med norske vinagenter
–  Holde kontakt med utenlandske vinorganisasjoner, produsenter og vinhandlere
  Holde kontakt med myndigheter og presse/media.
 
§ 5. KONTINGENTEN fastsettes på ordinært årsmøte og betales for et kalenderår om gangen gjeldende fra neste år.
Er ikke kontingenten innbetalt innen oppsatt frist og ei heller etter én purring, stoppes utsendelse av alle skriv, sirkulærer o.l.
Utmeldes eller strykes en medlemsklubb, skal den ikke opptas igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Ved utmelding tilbakebetales ikke innbetalt kontingent eller deler av denne.
 
§ 6.  a.  ÅRSMØTET er NVkFs høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av april måned og innkalles skriftlig med dagsorden og med minst seks (6) ukers varsel.
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være styret i hende innen fire (4) uker før årsmøtet
Bare representanter for medlemsklubbene har adgang til årsmøtet. Unntak kan gjøres ved enstemmig styrebeslutning.
             Det ordinære årsmøtet skal behandle:
–  Styrets årsberetning
  Revidert regnskap
  Budsjett og fastsettelser av kontingenter og godtgjørelser
  NVkFs generelle arbeid og retningslinjer
–  Årsprogram
  Innkomne saker
–  Valg.
         b. VALG foretas på ordinært årsmøte. Styret skal bestå av sju (7) medlemmer.
Følgende styrefunksjoner velges:
  President
  Visepresident
  Kasserer
–  Sekretær
  Tre (3) styremedlemmer.
Videre velges en (1)  revisor og en valgkomite bestående av tre (3) medlemmer.
President, kasserer og et (1) styremedlem velges det ene året. Visepresident,  sekretær og to (2) styremedlemmer  velges det andre året.
Valgkomite og revisor velges hvert år.
Generalsekretær kan utpekes av styret ved behov for en tidsramme som styret bestemmer.
Denne har rett til å delta i styremøter, men har ikke stemmerett.
Valgene skal være skriftlige når dette forlanges eller når det er mer enn ett forslag for hvert verv.
Det kreves alminnelig stemmeflertall blant de frammøtte representanter for alle verv nevnt i denne paragraf 6b.
         c.  FUNKSJONSTID. Alle de i paragraf 6b nevnte verv settes i funksjon straks etter  valget og funksjonstiden er to (2) år for alle unntatt valgkomiteen  som er et (1) år.
         d.  STYRET skal lede NVkFs arbeid i årsmøteperioden, fastlegge program og budsjett, samt bistå den daglige drift.
Presidenten er styrets leder.
Den løpende drift forestås av et sekretariat bestående av NVkFs valgte sekretær. Hvis behov kan en timelønnet sekretær ansettes  og godtgjøres etter  arbeidsmengde.
Hvis behov kan styret beordre valg av egne distriktsrepresentanter for medlemsklubber innenfor geografiske distrikter.
       
e.  REGNSKAPSÅRET følger kalenderåret.
 
§ 7. a.  STEMMERETT på ordinært og ekstraordinært årsmøte, og i alle viktige forbundssaker har kun representanter for medlemsklubbene. Representanter for medlemsklubbene velges av medlemsklubbene etter følgende skala:
               –  Medlemsklubber med inntil 50 medlemmer:  en  (1) representant
               –  Medlemsklubber med  51-100 medlemmer:  to  (2) representante
               –  Medlemsklubber med mer enn 100 medlemmer:  tre (3) representanter.
                  På ordinært årsmøte må i tillegg forfalt kontingent være betalt.
         b.  FULLMAKT. Medlemsklubbene kan delta på ordinære og ekstraordinære årsmøter ved fullmakt.
 
§ 8. STYREMØTER skal holdes når presidenten eller flertallet av styremedlemmene forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig kun når minst fem (5) av dets medlemmer er til stede.
 
§ 9.EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE kan innkalles skriftlig med dagsorden med minst tre (3) ukers varsel når styret forlanger det, eller når minst en fjerdedel (1/4) av de stemmeberettigede medlemsklubber forlanger det skriftlig til styret med begrunnelse.
Det er ikke anledning til å ta opp andre saker enn de som er oppført i dagsordenen.
Bare representanter for medlemsklubbene har adgang til ekstraordinært årsmøte.
Unntak kan gjøres ved enstemmig styrebeslutning.
 
§ 10.  PROTOKOLL skal føres for representantskapsmøter, styremøter, og ordinære og ekstraordinære årsmøter.
 
§ 11.ENDRINGER I VEDTEKTENE kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst to-tredjedels (2/3-dels) stemmeflertall blant de frammøtte stemmeberettigede representanter for  medlemsklubbene.
 
§ 12. EKSKLUSJON. Medlemsklubber som på noen måte har skadet NVkF eller dens medlemsklubber, kan ekskluderes for kortere eller lengre tid ved enstemmig styrebeslutning.
 
§ 13. OPPLØSNING av NVkF kan kun skje etter vedtak på to (2) årsmøter med minst én måneds mellomrom og krever på begge årsmøter minst to-tredjedels (2/3-dels) stemmeflertall blant de frammøtte stemmeberettigede representanters skriftlige stemmer.
Årsmøtene avgjør hvorledes NVkFs midler skal anvendes ved minst to-tredjedels (2/3-dels) stemmeflertall blant de frammøtte stemmeberettigede representanters skriftlige stemmer.
 
Vedtatt på årsmøtet 24. mars 1990.
Revidert på årsmøtet 21. mars 1998 (pgf. 5a, 6a, 6b og 9).
Revidert på årsmøtet 8. februar 2003 (pgf. 3e, 5, 6b, 8 (strøket). De etterfølgende pgf. endret nummerering